เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูเกตุสุดา คราวจันทึก
โพสโดย
Paiyon
ชื่อเรื่อง       การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1         
                 โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร”    
ผู้วิจัย          นางเกตุสุดา  คราวจันทึก
หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร”  เทศบาลเมืองบุรีรัมย์   จังหวัดบุรีรัมย์
ปีที่วิจัย       ปีการศึกษา 2561
 
บทคัดย่อ
 
การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ  1) พัฒนารูปแบบการสอนเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร”  2) เพื่อหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร”  ตามเกณฑ์ 80/80  3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการสอนเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร”    และ4) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอนเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร”  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร”  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 จำนวน  50  คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผู้วิจัยดำเนินการในลักษณะการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยแบ่งขั้นตอนการดำเนินการเป็น 3 ระยะคือ ระยะที่ 1 ศึกษา
บริบท วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการสอน
ระยะที่ 3 นำรูปแบบการสอนไปใช้และประเมินประสิทธิภาพ    เครื่องมือที่ใช้จัดการเรียนรู้ คือ รูปแบบการสอนเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และแผนการจัดการเรียนรู้
ประกอบรูปแบบ  เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบวัดจิตสาธารณะ แบบ
สังเกตพฤติกรรม และบันทึกอนุทินของนักเรียน  สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
   
ผลการวิจัย  ปรากฏดังนี้
1. ได้รูปแบบการสอนเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร”  ประกอบด้วย  7  องค์ประกอบ ได้แก่ 1) แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐาน 2) วัตถุประสงค์ 3) ขั้นตอนการสอน  3.1) ขั้นกระตุ้นความสนใจ (Stimulus)
3.2) ขั้นการเรียนรู้ (Active Learning) ใช้กระบวนการใส่ใจการเสนอตัวแบบในกระบวนการจดจำ กระบวนการแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบ และกระบวนการจูงใจเสริมแรง 3.3) ขั้นเห็นคุณค่า (Valuing) 3.4) ขั้นประยุกต์ใช้ (Application) 4) ระบบสังคม 5) หลักการตอบสนอง 6) ระบบสนับสนุน 7) การนำไปใช้
2. รูปแบบการสอนเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร”  มีดัชนีประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.67/86.33  และมีดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.5257
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร”  มีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่การเป็นผู้ให้และการช่วยเหลือผู้อื่น  การแบ่งปันความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม  เข้าใจ เห็นใจผู้ที่มีความเดือนร้อนอาสาช่วยเหลือสังคม  อนุรักษ์สิ่งแวดล้มด้วยแรงกายและสติปัญญา  ผลจากการวัดจากแบบทดสอบวัดจิตสาธารณะที่วัดก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนเท่ากับ 64.62 คิดเป็นร้อยละ 71.80 ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนเท่ากับ 77.70 คิดเป็นร้อยละ 86.33
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร”  มีความรู้สึก ความคิด และคุณลักษณะนิสัย ได้แก่ ความสนใจ ความกระตือรือร้น ความตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน สังคม
5. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร”  แสดงพฤติกรรมตามตัวชี้วัดและตัวบ่งชี้ ซึ่งผู้วิจัย และครูประจำชั้นได้ร่วมกันสังเกตพฤติกรรมและให้นักเรียนทำแบบทดสอบย่อยระหว่างเรียน พบว่า คะแนนเฉลี่ยจากการสังเกตพฤติกรรมและแบบทดสอบย่อยระหว่างเรียนเท่ากับ 73.50 คิดเห็นร้อยละ 81.67
 
โพสโดย : Paiyon
IP : 223.205.247.224
โพสเมื่อวันที่ : 23 มี.ค. 2562,21:16 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: