กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางขนิษฐา นิวัฒุวงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวาสนา อึงวัชณปาน
ครู คศ.3

นางศิริพร กาญจนา
ครู คศ.3

นางสาวพัชชา กรีรัมย์
ครู คศ.3

นางขวัญจิรา ชมิทซ์
ครู คศ.3

นายสุเทพ ทรงประโคน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางเบญญทิพย์ ประสพโชค
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6