กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางอมรา บุุญนำพา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางฉันทนา อักษรณรงค์
ครู คศ.3

นางสาวิตรี ทัศนาวิวัฒน์
ครู คศ.3

นางลักขณา เนียมสุริยะ
ครู คศ.3

นางสาวปุญญาพร บุญปลูก
ครู คศ.3

นางสาวสโรชินี โสพิศวง
ครู คศ.2

นายจีระ ซ่อนกลิ่น
ครู คศ.2