กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางอมรา บุุญนำพา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางฉันทนา อักษรณรงค์
ครู คศ.3

นางสาวิตรี ทัศนาวิวัฒน์
ครู คศ.3

นางลักขณา เนียมสุริยะ
ครู คศ.3

นางสาวสโรชินี โสพิศวง
ครู คศ.2