กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายภิรมย์ วัชรินทรางกูร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวพรนภัส พะยุดรัมย์
ครู คศ.2

นายสุรธรรม บุญเย็น
อัตราจ้าง