กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางรัชฎาภรณ์ สุริวรรณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเพชรไพฑูรย์ บุราสิทธิ์
ครู คศ.3

นายวิรัตน์ เรืองปะโคน
ครู คศ.3

นางรัตนาพร ชำนาญสิงห์
ครู คศ.3