กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุมาลี กวินพิชญนันท์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายเรืองยศ ล้อธีรพันธ์
ครู คศ.3

นางสาวชลดา จันทร์แจ้ง
ครูผู้ช่วย

นางสาวธัญชนก ภาคเดียว
ครูผู้ช่วย

นางสาวพริชม์ชยาดา สนรัมย์
ครูผู้ช่วย