กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางพวงผกา อุสาทรัพย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางฑิตฐิตา รัตนวรรณ์
ครู คศ.3

นางสาวรุ่งนภา ศรีสันติธรณ์
ครู คศ.3

นางภาวิณี สรรเพชุดา
ครู คศ.3

นายอำนวย นนธิจันทร์
ครู คศ.3

นางพรศุทธา นามบุดดี
ครู คศ.3

นางแสงประกาย เรืองไพศาล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายสมบัติ โพธิ์นอก
ครู คศ.2