กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพวงผกา อุสาทรัพย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางฑิตฐิตา รัตนวรรณ์
ครู คศ.3

นางสาวรุ่งนภา ศรีสันติธรณ์
ครู คศ.3

นางภาวิณี สรรเพชุดา
ครู คศ.3

นายอำนวย นนธิจันทร์
ครู คศ.3

นางพรศุทธา นามบุดดี
ครู คศ.3

นางแสงประกาย เรืองไพศาล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวอลิศรา ศรีสมบูรณ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวนฤมล เรืองประโคน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวปุญญาพร บุญปลูก
ครู คศ.3

นายจีระ ซ่อนกลิ่น
ครู คศ.2