กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางนันทพร ฮิวจ์ส
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางวัชราภรณ์ สินธุรัตน์
ครู คศ.3

นางรัฐกานต์ ล้อธีรพันธ์
ครู คศ.3

นายประกาศิต รินไธสง
ครู คศ.3

นางสาวณัฐทกาญจน์ ขันอาสา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสุภาพร คะชุนรัมย์
ครู คศ.3

นางสาวสุนทรี ปลื้มกมล
ครู คศ.2

นางรัตนาภรณ์ แก้วบุตรดี
ครู คศ.1

นางสาวปานรดา ประทีปชัยธรรม
ครู คศ.1

นางสาวณัฐฒยา เสริมจันทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิลาพร เงางาม
ครูผู้ช่วย