กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวรสุดา วงศ์ธนานันท์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางบัวทิพย์ ทิพย์อักษร
ครู คศ.3

นางดรุณี ถ้วยงาม
ครู คศ.3

นางเจียมจิต นาเมืองรักษ์
ครู คศ.3

นางสาวดวงพร กีรติตระกูล
ครู คศ.3

นางสุภาพร สมัครการ
ครู คศ.3

นางเพ็ญสิริ เศวตรพัชร์
ครู คศ.3

นางณัฐญา โพธิชัย
ครู คศ.3

นางสาลินี สุทธิ
ครู คศ.3

นางวรรณา โรจนาวรรณ
ครู คศ.3

นางนพคุณ ทองบ่อ
ครู คศ.3

นางเบญจมาศ พลกำแหง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6

นางสาวมินตรา ใจกล้า
ครู คศ.3

นางภานิชา ศิลาชัย
ครู คศ.1

นางสุชีรา โพธิ์ทอง
ครู คศ.3

นางสาวผาณิต อนันต์
ครูผู้ช่วย

นางสาวปัลดา สิงห์วงศ์
ครูผู้ช่วย