ปฐมวัย

นางฉวีวรรณ ราชกิจ
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางวารุนีย์ พันธ์ศรี
ครู คศ.3

นางบุญล้อม ถิ่นทัพไทย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

นางสาวเพชรา ปาประโคน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/6

นางสุพิชชา เพชรวงศ์ชัยศรีกุล
ครู คศ.3

นางรุ่งนภา เหมือนวาจา
ครู คศ.3

นางนฤมลลักษณ อินตา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวนุชนาถ วิเศษสัตย์
ครู คศ.1

นางกาญจนา พาจันทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาววันฉัตร จัตุกูล
อัตราจ้าง

นางสาวสมจิตร มักทองหลาง
อัตราจ้าง

นางสาวกันติมา อดุลกลาง
อัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4