ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อบ.2 93 86 179 6
อบ.3 91 83 174 6
รวม อบ. 184 169 353 12
ป.1 122 116 238 6
ป.2 110 127 237 6
ป.3 125 117 242 6
ป.4 118 142 260 6
ป.5 112 134 246 6
ป.6 127 120 247 6
รวมประถม 714 756 1,470 36
รวมทั้งหมด 898 925 1,823 48
 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561