หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2 - อนุบาล3
และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6