วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
- เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม
- น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
- ยืนหยัดคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา