ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียน อนุบาลบุรีรัมย์ เริ่มตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2496 โดยกองการศึกษาพิเศษ

กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พื้นที่ทั้งหมด 13ไร่ 2 งาน 73 ตารางวา เปิดรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 เพียงชั้นเดียว ยังไม่มีอาคารเรียนเป็นเอกเทศ ได้อาศัยอาคารเรียนชั้นล่างของโรงเรียนสตรีบุรีรัมย์เป็นสถานที่เรียน ปี พ.ศ. 2499 – 2500 ได้งบประมาณสร้างอาคารถาวรในเขตที่ดินของโรงเรียนบุรีรัมย์วิทยาลัย ปี พ.ศ. 2501 ย้ายมาจากโรงเรียนสตรีบุรีรัมย์ไปเรียนในที่สร้างใหม่และขยายชั้นเรียนเพิ่มขึ้นจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ต่อมาโรงเรียนสตรีบุรีรัมย์ได้ย้ายไปรวมกับโรงเรียนบุรีรัมย์วิทยาลัยตามนโยบายของกรมสามัญศึกษาและกรมวิสามัญศึกษากรมฯจึงให้โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ย้ายกลับมายังสถานที่ซึ่งเป็นโรงเรียนสตรีบุรีรัมย์อีกครั้ง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2516 เป็นต้นมา โรงเรียนดำรงอยู่ได้ด้วยเงินงบประมาณของของกระทรวงศึกษาธิการ การจัดการสอนแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับอนุบาลศึกษาและระดับประถมศึกษา

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2523โรงเรียนได้โอนสังกัดจากกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะนี้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1

ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สภาพชุมชน
        สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะชุมชนเมืองเขตเทศบาล มีประชากรประมาณ 954,357คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ สถานีตำรวจ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อาชีพหลักของชุมชน คือ ค้าขาย รับจ้าง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือวันสำคัญทางศาสนาเช่นวันเข้าพรรษา วันลอยกระทง ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มัธยม 6 อาชีพหลัก คือ ค้าขาย ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี 8,000 บาท จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 4 คน