ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 ม.ค. 62 วันครู
14 ม.ค. 62 ถึง 15 ม.ค. 62 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561
11 ม.ค. 62 กิจกรรมงานวันเด็ก
08 ม.ค. 62 สอบ Pre-NT สายชั้น ป.3